Revisjonsordning

Innlandet Revisjon IKS er utførande revisor for alle seks Norddalskommunane. Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon gjekk inn i eininga frå 1. januar 2018

                       Heimeside Innlandet Revisjon IKS

2017-02-06

SKNG – sekretariatet for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal

Dei seks Nordals-kommunane har tilsett ein sekretariatsleiar i 100 % stilling. Kontorplassen er Midtgard i Lom.  Den tilsette er Morten Sørhage. Styret for sekretariatet er leiarane i dei kommunale kontrollutvala.

2016-06-22

Kva gjer kontrollutvala

Kontroll og tilsyn

Kommunestyret har øvste tilsynet med den kommunale forvaltninga. Kontrollutvalet arbeider på vegne av kommunestyret.

 

2016-06-22
Dovre Skyet -14
Lesja Skyet -8
Lom Skyet -11
Sel Skyet -9
Skjåk Skyet -6
Vågå Skyet -10